IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
Město Trutnov

morovy sloupKrálovské věnné město Trutnov leží v údolí horské řeky Úpy a na přilehlých návrších, v  zalesněném podhůří Krkonoš, v oblasti bohaté na přírodní krásy i historické zajímavosti.

Počátky města jsou spojeny s řekou Úpou. Ta dala své jméno slovanské osadě vzniklé ve 12. století, předchůdci dnešního Trutnova, jak ji přejmenovali němečtí kolonisté, kteří sem přišli za posledních Přemyslovců.

První písemné doklady o městě jsou z roku 1260, a to v listině Idíka z Úpy z rodu Švábeniců, která dokládá věnování některých zdejších majetků zderazským křižovníkům. Je zde připomínán špitál v Idíkově nově založeném městě Úpě, což je původní název nynějšího Trutnova. Rod Švábeniců, který někdy kolem roku 1250 založil Trutnov a již dříve začal kolonizovat celé Trutnovsko, si však podržel tyto majetky jen do konce století.

Nejpozději roku 1301 kupuje celou oblast včetně Trutnova od Švábeniců král Václav II. Tato oblast se pak stává předmětem mnohých zástav. Postupně je zastavena Janu z  Vartenberka, Půtovi z Turgova, slezskému knížeti Jindřichu Javorskému, Petru z Rožmberka a Bolkovi II. Svídnickému. Po smrti Anežky - vdovy po Bolkovi – se Trutnov v roce 1392 opět dostává pod přímou správu panovníka. Tehdy je Václav IV. již podruhé ženatý, a to s Žofií Bavorskou.

historie2

Od roku 1399 byl Trutnov městem českých královen a stal se jedním z devíti věnných měst u nás. Václav IV. v roce 1399 zapisuje trutnovský kraj s městy Trutnovem i Dvorem Králové své manželce Žofii. Ta, ač je Václavovou ženou od konce roku 1389, je korunována až roku 1400 a až od tohoto roku je tedy právně možné počítat Trutnov mezi královská věnná města. Nepochybně ale již nějakou dobu před tímto rokem Žofie a dříve snad i Eliška Pomořanská užívají příjmů z Trutnova.
V této době však na Trutnov doléhá ekonomická a společenská krize a i v Trutnově působí jeden z  předchůdců Jana Husa. Je jím zderazský křižovník, významný kazatel a básník Johlín z Vodňan. V roce 1421 dobyli město husité a Trutnovští byli jejich spojencem až do bitvy u Lipan roku 1434, kde se uvádějí mezi padlými. Později – na začátku 16. století – se stává Trutnov městem luteránským.

V roce 1437 se Trutnov dostává do držení královny Barbory Celské – vdovy po Zikmundovi Lucemburském, která dává Trutnov do zástavy Hanušovi Wolfovi z Warnsdorfu. Dále je město zastavováno pánům ze Šumburka, pánům z Lichtemburka a Adamovi Zilvárovi z Pilníkova. Zastavování města, byť byl Trutnov královským věnným městem, ale znamenalo v  praxi poddanskou závislost měšťanů na zástavní vrchnosti. Do boje o trutnovská práva se po roce 1535 postavila na stranu města i královna Anna Jagellonská. Královna Anna pak převzala roku 1544 trutnovské panství a vybavila město novými právy a rozsáhlou samosprávou. Město ale mohlo užívat nových práv jen krátce, neboť pro svou účast v povstání proti císaři v roce 1547 tato práva ztratilo a Trutnov byl znovu zastaven – tentokrát Kryštofu z Jeníkova. I s ním pak vedlo město soudní spor, když je nutil složit poddanskou přísahu. Přesto v této době dochází k významnému ekonomickému růstu města.
V Trutnově je vydlážděno náměstí, je zřízen vodovod. V roce 1549 trutnovští staví městský pivovar a roku 1580 město přebírá pod svou správu špitál a ostatní majetky zderazských křižovníků ve městě. Před třemi městskými branami vyrůstají v 16. století předměstí a uvnitř hradeb stojí v roce 1548 147 domů. Na konci století se postavení města ještě více upevňuje – v roce 1571 město získává zámek, ovčín, papírnu a dva mlýny. Po roce 1591 sice město zámek a panství ztrácí, ale stává se opět královským městem. V roce 1599 si rada a obec města Trutnova znovu kupuje panství a důležitá práva a tímto rokem končí jeho dvě stě let stará historie jako věnného města českých královen.
Rozvoj města v 16. století, které podle prvního sčítání mělo 1100 obyvatel, narušila třicetiletá válka. V roce 1642 a 1647 bylo město vypáleno Švédy. Neklidné bylo i 18. století – morové epidemie, války s Pruskem. Pohraničnímu Trutnovu se nevyhnula žádná větší válka v této oblasti.
Vzhled města měnily časté požáry – Trutnov ve své historii 13x katastrofálně vyhořel. První požáry se připomínají roku 1313 a 1424. Roku 1484 shořela s radnicí i všechna městská privilegia. Pořízení opisů stálo ožebračené město poslední groš. Zástupci Trutnova se odebrali se zbytky ohořelých listin do Dvora Králové, kde pod přísahou vypověděli, co bylo obsahem zničených privilegií. Následujícího roku, když se sešel v Kutné Hoře zemský sněm, potvrdil král Vladislav Jagellonský Trutnovu jeho privilegia. Největší požár postihl město v roce 1861, kdy vyhořelo až na 18 domů celé vnitřní město.
Dalším hrozivým nepřítelem města byly časté povodně. V 19. století postihlo město sedm vodních pohrom, z nichž nejhorší přišla v létě roku 1897. Průtrž mračen v Krkonoších v noci z 29. na 30. července proměnila Úpu v divokou řeku, před níž neobstálo nic. Zahubila kromě mnoha domácích zvířat i 41 lidských životů. Strhla 30 domů a na 300 jich těžce poškodila. Aby se opakování katastrofy zabránilo, byla Úpa v následujícím roce sevřena do pevných kamenných hrází, které se táhnou dodnes v délce 1730 metrů územím města.
Od 14. století až do poloviny 19. století obepínaly město kamenné hradby. Centrem života bylo od nejstarších dob náměstí o rozloze 98 x 82 metrů, z něhož vybíhaly ulice do prostoru Dolní, Střední a Horní brány. Raritou Horní brány byly v 16. století její dva pivní zvony, jejichž vyzvánění končilo popíjení v hospodách – těch se ještě v roce 1900 uvádělo 76. Vydatně je zásobovaly dva pivovary – jeden z nich z roku 1582 (Krakonoš) vaří pivo dodnes.

Krakonošovo náměstí s renovovanými domy s rysy baroka, empíru a klasicismu, připomíná mnohé z minulosti Trutnova. V roce 1775 vřelo vzbouřenými nevolníky, v revolučním roce 1848 se zde řadilo pod vedením básníka Uffo Horna 160 národních gardistů na pomoc bojující Praze. Za prusko-rakouské války 1866 se i tady bojovalo. Pamětní deska v dlažbě s datem 27. 6. 1866 označuje místo, odkud bylo odvlečeno do Pruska 19 občanů jako rukojmích pro údajnou účast na bojích ve městě. Jednou z dominant dnešního náměstí je barokní jedenáctimetrový sloup Nejsvětější Trojice z roku 1704, který stojí na bývalém popravčím místě. Šibenice na stejnojmenném vrchu (Šibeník) se připomínají ještě koncem 18. století. K barokním památkám města patří sousoší sv. Jana Nepomuckého a Sv. Rodiny z počátku 18. století, dílo bratří Pacáků, žáků slavného Matyáše Brauna. Ozdobou náměstí je kašna z roku 1892, z níž obhlíží město i rodné hory vládce Krakonoš. Dříve tu bývala sto let dračí studna s bájným netvorem.

Stará radnice dostala svou novogotickou podobu po požáru 1861. Její původní renesanční vzhled z 16. století připomíná obnovená sgrafitová výzdoba. V přízemí radnice je dnes informační centrum a výstavní galerie. Velký sál radnice slouží k reprezentačním potřebám města.
Gotický hrad ze 13. století byl přestavěn v 16. století na renesanční zámek, který byl za třicetileté války zničen. V polovině 19. století byl přebudován na školu. Od roku 1951 je sídlem muzea, které přitahuje pozornost návštěvníků především svou expozicí o prusko-rakouské válce z roku 1866.
Prusko-rakouskou válku, ve které dosáhli Rakušané svého jediného, ale draze vykoupeného vítězství (ztráty činily na 5 tisíc vojáků), připomíná v Trutnově řada míst. Dvacetimetrový památník z roku 1868 na vrchu Šibeník, ve kterém jsou uloženy tělesné pozůstatky generála Gablenze, barokní kaple sv. Jana Křtitele z roku 1712, kterou obklopují četné náhrobky padlých v této válce. Od roku 2001 si mohou turisté na 28 informačních panelech podrobně projít naučnou stezku „Po stopách války 1866“. Panely pokrývají celou oblast dotčenou válkou od polské Kamiennej Góry na severu až po Choustníkovo Hradiště na jihu. Stezka v Trutnově vede z Krakonošova náměstí.  Z textů na infotabulích, vesměs trojjazyčných (s polským a německým resumé), se návštěvníci dozvědí populární formou nejen o časovém průběhu bojů, postupu či ústupu a druhu válčících jednotek, organizaci obou armád, ale i o týlovém zabezpečení, organizaci zdravotní služby a ošetřování v lazaretech, o náhrobcích, pomnících a nápisech na nich. Vojenský hřbitov, který se nachází stranou silnice do Poříčí s kovovým pomníkem se lvem a jmény padlých, je místem posledního odpočinku 41 rakouských a pruských vojáků, kteří podlehli zranění v nedalekém lazaretu Walzelovy továrny.

K pamětihodnostem Trutnova patří i chrámové stavby. Historicky nejstarší je kostel sv. Václava v Horním Starém Městě, písemně doložený již k roku 1313. Jeho nejcennější památkou je renesanční polychromovaný epitaf z roku 1606, zobrazující početnou rodinu královského lesmistra Nusse. Ranně klasicistní kostel Narození Panny Marie s pozdně barokními prvky pochází z roku 1782 a je dílem vídeňského stavitele Niedereckera, který se do Trutnova přestěhoval. Věž kostela je vysoká 64 metrů a interiér zdobí mimo jiné unikátní varhany se třemi tisíci píšťal, které jsou největším nástrojem v chrámové prostoře v Královéhradeckém kraji. Novogotickou sakrální stavbou naší doby je kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí z roku 1903. Evangelický kostel v novogotickém slohu z roku 1900 byl rekonstruován v roce 1980 na Koncertní síň Bohuslava Martinů. 

Velký kus trutnovské historie v sobě ukrývá hřbitov z roku 1875 s novorománskou kaplí sv. Kříže. Nacházíme tu pomník padlých 334 Trutnovanů v 1. sv. válce, pomník čsl. vojáků z roku 1938, náhrobek židovských žen z koncentračního tábora v Poříčí a památník obětem 2. sv. války.

A jaký je Trutnov vlastně dnes?
Od roku 1989 prošel Trutnov výraznou proměnou. Došlo k přejmenování náměstí a ulic, některé budovy změnily svého majitele a svůj účel. Domy nejen na náměstí ale i v okolí získávají nový kabát. Město podporuje postupnou rekonstrukci a obnovu podloubí na náměstí, to tak získává původní ráz a díky tomu město rozkvétá do krásy, které si všímají turisté, kteří se k nám rádi vrací. Životní prostředí se zlepšilo díky úpravám na poříčské tepelné elektrárně, vybudováním skládky TKO a čističky odpadních vod. Řeka Úpa už není znečišťována od textilních továren. Město je progresívní v zavádění ekologické a bezbariérové MHD.
V roce 2007 byla zahájena stavba, "Čistá horní Úpa" která po svém dokončení výrazným způsobem zkvalitnila životní prostředí zdejšího regionu. Realizace více než půlmiliardového projektu trutnovských vodohospodářů byla dokončena v listopadu 2009. Jeho přínosem je nejen kvalitnější voda v horním toku řeky Úpy, ale i daleko vyšší stupeň ochrany podzemních vod. Projekt řeší čištění a odkanalizování odpadních vod; rekonstrukci nebo dostavbu kanalizace v Trutnově, Mladých Bukách, Svobodě nad Úpou, Janských Lázních a v Horním Maršově a dále modernizaci Čistírny odpadních vod v Bohuslavicích nad Úpou. Celá akce řeší 32 liniových staveb v úhrnné délce 29 km stokové sítě.
Po roce 1989 přišla do Trutnova nová průmyslová výstavba (Siemens, Tyco, Continental, ABB, BAK, Ekvita), která postupně vytlačila tradiční textilní průmysl, nyní převládá spíše průmysl elektrotechnický.

Asi nejvýraznějšími změnami prošly městské dopravní komunikace. Doprava ve městě se díky 7 kruhovým objezdům zjednodušila, ale především je bezpečnější. První kruhový objezd byl vybudován na komunikaci Polská v roce 1997 a jeden z posledních v roce 2006. Dostatek parkovacích míst je např. vedle bývalé porodnice parkoviště U Studny a v podzemí SC UFFO, upravené chodníky a udržovaná zeleň je vítána všemi občany. Byl vybudován systém ochrany pro občany a jejich majetek „Kamerový systém města Trutnova“, jako jedno z prevenčních opatření. Kamery byly instalovány na exponovaných místech, kde byla registrována vysoká míra pouliční kriminality. Cílem je snížení kriminality na území města Trutnova. 

Cestování z nového autobusového nádraží a rekonstruovaného vlakového nádraží je nyní mnohem důstojnější. To získalo v roce 2008 ocenění „Nejkrásnější vlakové nádraží“.

Součástí běžného života se rychle stala velká obchodní centra, která lidem zjednodušuje jejich čas. Samotné centrum města proměnilo svou tvář. Upravila se pěší zóna, barokní sousoší Svržení sv. Jana Nepomuckého z roku 1728 se vrátilo na své původní místo na Horské ulici naproti poště, v místech někdejšího mostu přes Mlýnský náhon. Mezi budovou muzea a kostelem Narození Panny Marie se nachází další plastika, sousoší Svaté Rodiny z roku 1730.
Také náměstí, radnice a podloubí dostalo novou fasádu. Na náměstí bylo zrenovováno sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1704, jehož součástí je sousoší osmi světců. Náměstí bylo dlážděné už v 16. století nejspíše valouny z koryta řeky Úpy. Podobná dlažba se dodnes dochovala kolem barokního sloupu Nejsvětější Trojice z roku 1704, jehož součástí je sousoší osmi světců, a kolem desky v dlažbě jihovýchodního cípu náměstí, připomínající události prusko-rakouské války 1866. Pamětní deska v dlažbě s datem 27.6. 1866 označuje místo, odkud bylo odvlečeno do Pruska 19 občanů jako rukojmích pro údajnou účast na bojích ve městě. V letech 1886 až 1923 stávala v západní části náměstí bronzová socha císaře Josefa II. na vysokém podstavci. V roce 2009 se socha vrátila na své původní místo. Slavnostně byla odhalena v sobotu 12. září 2009.
Pestrá historie města se odrazila i v pojmenování trutnovského náměstí od prostého označení Rynek – Náměstí přes název „Hlavní náměstí“ nebo „Trh. Od roku 1990 nese hlavní trutnovské náměstí název Krakonošovo.

Barevné fasády, zrenovovaná bohatá štuková výzdoba, květiny nejen v lunetách podloubí jen dotváří rozkvetlé město. Také v čase vánočním je město zkrášleno a láká k prohlídce i nákupům a dotváří sváteční atmosféru. Příjemné posezení lze také nalézt díky nově vybudované zeleni před Městskými lázněmi nebo rekonstruovaných dětských hřišť, mezi nimiž je jedno z nejoblíbenějších před Společenským centrem Uffo. Dětská hřiště se postupně opravují a modernizují, první takové hřiště vzniklo v městské části Kryblice; město postupně renovovalo dětská hřiště v ostatních městských částí. V letním období mohou občané i turisté využít letní koupaliště. Město nezapomnělo ani na památky. Postupně došlo k opravě sakrálních, vojenských památek a opravě městského hřbitova. Díky své velikosti a počtu obyvatel je Trutnov městem, kde občané mají v místě bydliště většinu potřebných úřadů a institucí, kde se snaží vyjít svým klientům vstříc. Také v oblasti zdravotnictví udělal Trutnov velký krok vpřed - nová Masarykova poliklinika, postupně rekonstruovaný areál nemocnice s novými odděleními a moderními přístroji. Pro naše starší občany se rozšířila péče a počet lůžek v domech s pečovatelskou službou a byl v roce 2009 vybudován se 129 lůžky nový areál Domova pro seniory. Většina škol svoje prostory modernizovala a zakoupila pro potřeby výuky nové moderní vybavení.

Trutnov je i městem kulturním, a proto se rozhodlo pro vybudování Víceúčelového Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas, které bylo pojmenováno po trutnovském básníku Uffo Hornovi. Daniel Uffo Horn byl česko-německý básník, spisovatel, novinář, revolucionář r.1848 a politik. Centrum začalo růst v září 2008 a skončilo v dubnu 2010. Uffo bylo slavnostně otevřeno s velkým úspěchem téhož roku v září. Stavba stála 478,5 milionu korun včetně DPH. Uffo je proslulé nejen díky neobvyklému architektonickému vzhledu, ale rovněž pro jedinečné vnitřní uspořádání. Sál kromě klasického divadla a kukátkové scény pro 391 diváků nabízí arénu pro 589 diváků. Koncertní sál má kapacitu 641 diváků.

 Jednou z největších investic města za 197 mil. Kč byla přestavba areálu Na Nivách, kde v roce 2019 vyroslto úžasné funkční Středisko volného času se sportovním zázemím (lezecká stěna, lanový park, hřiště,...)

Společenské centrum Uffo získalo již i první ocenění a to u čtenářů webového portálu www.idnes.cz, další titul získalo Uffo, když se stalo Stavbou roku 2011 a Stavbou roku 2011 Královéhradeckého kraje. Na místě původního hradu mnohokrát účelově přestavěného se dnes nachází Muzeum Podkrkonoší s interaktivními expozicemi a k lokalitě se vztahujícími krátkodobými výstavami.
Úspěšnou renovací prošla Městská knihovna, chloubou města je Městská galerie zřízená v památkově nejvýznamnějším domě čp. 38. Trutnov je i městem hudby. Mezinárodní hudební festival Trutnovský podzim se koná pravidelně už od roku 1981. V roce 2019 vznikl nový svěží festival klasické hudby Trutnoforte. V Trutnově se rozvíjí také tradice varhanní hudby. Důkazem toho je Trutnovský varhanní festival a prosincový Trutnovský advent, které se pořádají v kostele Narození Panny Marie. Mezinárodní festival jazzu, blues a funky Jazzinec si v Trutnově zavíce než desítku svých ročníků vychoval skvělé spontánní publikum a má stále větší renomé i mezi samotnými jazzmany. Ojedinělý svým zaměřením i publikem je letní mezinárodní festival Obscene Extréme. O své místo na slunci se ucházejí rovněž dva mladičké festivaly, a to červnový Kafe a jazz a srpnový ARTU KUS. Kromě kina Vesmír funguje v létě letní kino Na Bojišti. Festival nového cirkusu Cirk UFF dosáhl takového věhlasu, že se o něm lze dočíst i v ročence The economist. Spousta akcí je také pořádána pro děti. Procházka po Trutnovském parku je romantická, park je dobře udržovaný a nejen v horkých letních dnech je tu velmi příjemně.

V Trutnově má zázemí bezmála třicet druhů sportu. Areál nejvyužívanějších sportovišť se nachází nedaleko centra města na pravém břehu řeky Úpy. Veřejnost hojně využívá krytý bazén, kde jsou k dispozici kromě klasické pětadvacítky také malý bazén pro děti, sauna, fitness centrum, solárium, masáže i občerstvení. Na nedalekém letním koupališti jsou vyhřívané bazény, tobogán, skluzavka, dětský koutek, kurt na plážový volejbal, hřiště pro nohejbal, stoly pro stolní tenis a samozřejmě občerstvení. Sousedící fotbalový a atletický stadion i tenisový areál může též využívat i veřejnost. Zimní stadion má kromě ledové plochy velmi kvalitní zázemí. Halu využívá mimo jiné i místní curlingový klub. Populární je veřejné bruslení, a to dokonce i v letních měsících. Milovníci běžek v zimě ocení bezmála 50 km upravených běžeckých tratí, především v atraktivním areálu lesoparku nedaleko od centra města (to ovšem pouze v případě, že je i v našich výškách sníh, což bývá stále méně). Okolní terén je velmi vhodný pro cykloturistiku.
Velikouí akcí TJ Loko Trutnov je Krkonošská 70 – MTB, závod na horských kolech tříčlenných družstev. Stále rostoucí oblibu má závod silničních kol Krakonošův cyklomaraton se startem i cílem v Trutnově. Na podzim se tradičně koná Velká cena Trutnova v plavání, trutnovští vodáci pořádají pravidelně závody ve vodním slalomu na řece Úpě. Tradici tu mají i závody v běžeckém lyžování, ve sportovní gymnastice, turnaje v curlingu, hokeji, fotbalu, ale také soutěže ve sportovním tanci a v akrobatickém rokenrolu. V neposlední řadě se Trutnov dostává pod kůži milovníkům terénních MTB stezek, jejichž síť je jednak na kopci Vlčka nad Starým Rokytníkem a jednak již proslulé Trutnov Trails u Lhoty u Trutnova.
Ať už k nám přijedete za sportem, poznáním či kulturou, přejeme Vám hezké zážitky a příjemný pobyt!